Mr. Nguyễn Hoàng Bách (Technical Leader)

Bản vẽ kỹ thuật yêu cầu phải chính xác từng milimet. Vì vậy tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh